RODO

Klauzula obowiązku informacyjnego RODO

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą i usługami świadczonymi przez Pracownia Relacji Skontaktowani. Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie powierzonych nam danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (dalej 
RODO). Prosimy o zapoznanie się z wyjaśnieniami dotyczącymi ochrony danych oraz przysługujących Pani/Panu prawach.

1. Informacje o Administratorze

Administratorem Twoich danych pozyskanych przez stronę internetową www.skontaktowani.p, za pośrednictwem kontaktu telefonicznego oraz mailowego na adresy: kontakt@skontaktowani.pl i adrianna.naruk@skontaktowani.pl jest Pracownia Relacji Skontaktowani Adrianna Naruk z siedzibą ul. Nowy Świat 8 lok 19, 15-453 Białystok, NIP: 542 264 29 53, REGON: 363531845.

2. Cel i podstawy prawne przetwarzania

Administrator przetwarza Pani/Pana dane w celu:

 • umówienia terminu wizyty oraz realizacji umowy na świadczenie usług z zakresu psychologii, psychoterapii i psychoedukacji. Podstawa prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit b RODO,

 • komunikacji biznesowej, w tym w celu oferowania produktów i usług bezpośrednio (np. szkoleń, warsztatów) co wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora i ma podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 • w innym celu i zakresie, jeżeli uzyskamy na to Pani/Pana pisemną zgodę – co wnika z art. 6 ust.1 lit. a RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będą przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

3. Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w postaci:

 • przy umówieniu terminu wizyty: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numeru telefonu.

 • przy płatności przelewem: imię, nazwisko oraz adres.

 • w trakcie realizacji usługi przetwarzamy dane dotyczące stanu Pani/Pana zdrowia.

4. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać następującym podmiotom:

 • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie czyli podwykonawcom usług – podmiotom z których korzystamy w związku z realizacją świadczonych przez nas usług oraz

 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko w sytuacji otrzymania żądania w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni podwykonawcy świadczący na naszą rzecz usługi informatyczne i księgowe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia danych.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich

Nie przekazujemy danych poza teren Polski/UE/EOG.

6. Okres przechowywania danych

Przetwarzamy Pani/Pana dane do końca okresu przedawnienia roszczeń w związku ze świadczonymi usługami.

Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług przechowywane są do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu względem ich przetwarzania do celów marketingowych.

7. Przysługujące Pani/Panu prawa

Przy przetwarzaniu danych zapewniamy przestrzeganie i realizację przysługujących Pani/Panu praw:

 • prawa do dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych,

 • prawa do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych,

 • prawa do ograniczenia przetwarzania danych,

 • prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym sprzeciwu co do przetwarzania danych w celach marketingowych;

 • prawa do przenoszenia danych,

 • prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Na Pani/Pana żądanie informujemy czy przetwarzamy Pani/Pana dane oraz umożliwiamy Pani/Panu zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych.

W przypadku skierowania do nas zapytania dotyczącego przetwarzania Pani/Pana danych udzielimy Pani/Panu odpowiedzi nie później niż w terminie 1 miesiąca.

USUNIĘCIE DANYCH – REALIZACJA PRAWA DO BYCIA ZAPOMNIANYM

Ma Pani/Pan prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych. Mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Pani/Pana dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 • cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania,

 • wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

SPRZECIW W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, a dane te są przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes.

Uwzględnimy Pani/Pana sprzeciw i przestaniemy przetwarzać dane osobowe, chyba że wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

SPRZECIW WOBEC MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po otrzymaniu sprzeciwu uwzględnimy sprzeciw i zaprzestaniemy takiego przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

8.Informacja o dobrowolności/wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy. W przypadku braku podania danych osobowych będziemy musieli odmówić zawarcia umowy.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest zawsze dobrowolne.

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać wysyłając informacje na adres: kontakt@skontaktowani.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody przeanalizujemy czy nadal istnieją podstawy do przetwarzania danych.

Dodatkowe informacje

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt:

email: kontakt@skontaktowani.pl lub pisemnie na adres wykonywania działalności.